opc_loader
Print deze pagina:

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Olest, vallend onder Olest B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69800669 te Breda, kantoor-houdende te Etten-Leur aan de Florijnstraat 20, 4879 AH Etten-Leur, hierna te noemen: Olest.

(Magazijn: Mon Plaisir 16, 4879 AN Etten-Leur)
  
Artikel 1: Begripsbepaling
1. Onder Olest wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Olest, vallend onder Olest B.V.
2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Olest en haar kopers.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Olest uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Olest.

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom
1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Olest.

Artikel 4: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de internetsite https://www.emlicht.nl, dan wel via e-mail een bestelling doet, dan wel een (online) offerte (online) voor akkoord tekent, tenzij Olest binnen 24 uur na bestelling schriftelijk via e-mail aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren.

Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen zijn bruto exclusief B.T.W. in Euro’s (€) uitgedrukt en incl. verwijderingsbijdragen voor lichtbronnen en armaturen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Olest geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Olest gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Betaling
1. Alle betalingen dienen vooraf voldaan te worden, mits anders via e-mail met koper is overeengekomen gekomen. Olest is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Olest op koper.
2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Olest op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Olest een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Olest krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
6. Olest is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Olest zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Olest gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.
7. Olest is gerechtigd om haar vorderingen over te dragen aan een factoringmaatschappij.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door Olest aan koper geleverde producten blijft bij Olest zolang koper de vorderingen van Olest ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Olest wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Olest is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen alsmede het verwijderen van de geleverde producten / componenten uit reeds (af)gemonteerde armaturen op welke locatie dan ook.
2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door Olest geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Olest een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Olest aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Olest, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8: Levering door Olest, levertijd, risico
1. De bestellingen zullen door Olest, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Olest heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Olest worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Olest gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Olest en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Olest, met inacht-neming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.
3. Levering geschiedt op basis van gewicht waarbij de maximale verzendkosten binnen Nederland € 30,- bedragen, de maximale verzendkosten naar België bedragen € 35,00, tenzij anders is overeengekomen. Olest is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.
4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier
1. Olest is bevoegd om gebruik te maken van door Olest aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal Olest de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De derde-toeleverancier levert de via Olest te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Olest de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Olest plaatsvinden.
3. Olest is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. Olest zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 10: Reclames op door Olest geleverde producten
1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Olest geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Olest te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Olest geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Olest slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Olest zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
3. Indien de koper op de zending manco’s heeft, zal Olest de manco’s zo spoedig als mogelijk alsnog kostenvrij naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Olest door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook of overmacht.
4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
5. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Olest.
6. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Olest. Artikelen worden in dat geval op een door Olest te bepalen wijze en termijn omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 11: Overmacht
1. Olest is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Indien Olest door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Olest ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Olest het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding
1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Olest gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Olest toekomende rechten.
2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Olest nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Olest voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Alle vorderingen van Olest zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Olest heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Olest aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van Olest.
2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Olest voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Olest tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14: Overige verplichtingen van koper
1. Koper is verplicht Olest onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 15: Wijzigingen
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Olest worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 16: Partiële nietigheid
Indien één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderlinge overeenkomst nietig mocht zijn dan wel nietig wordt verklaard, dan laat dat de toepasselijkheid van de overige passages van de algemene voorwaarden c.q. de onderliggende overeenkomst onverlet.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomsten tussen Olest en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Olest en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Olest of, zulks ter keuze van Olest, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.